ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)
1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Trendi Fürdőszoba 2020 Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-206431
Adószám: 27976737-2-13
Székhely:2230 Gyömrő Rudolf utca 25

 

Postacím: 2230 Gyömrő Rudolf utca 25
Webhely: http://jakuzzi.net/
E-mail:trendifurdoszoba@gmail.com
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
1.2. Jelen webhely:
http://jakuzzi.net/
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.
2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya
2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)
üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása
Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás
nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az
adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók
adatait elsősorban
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection
Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett
elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes
személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve
azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem
vesznek igénybe.
3. Az adatkezelés jogalapja
3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a
megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
Felhasználó az egyik fél.
3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását
a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap
minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az
e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a
Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési
tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban
írtak szerinti kezeléséhez.
4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a
hozzájárulás visszavonását követően
4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó
további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a
GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.
4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,
az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
4.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő
minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az
érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő
azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező
érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése
alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó
érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett
Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg
tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,
hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.
4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió
Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat
tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a
következő linken olvasható:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda
tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2
5. Az adatkezelés további – Felhasználó hozzájárulásától független – lehetséges
jogalapjai
5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által
előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket
Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,
továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.
5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy
Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor
is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési
tesztet a jelen tájékoztató 4.3. – 4.5. pontjaiban írtak szerint.
5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá
Felhasználót.
Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő –
elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásnak minősül.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az
igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító
adatokat és lakcímet.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak
számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon
üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés
további szabályait a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen
tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett
és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó
adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a
webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a
webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek
értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat
kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat
csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a
webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a
felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek
nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként az 16.
fejezet „Informatikai adatfeldolgozás” fejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe
Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem
jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél – a webhely rendeltetésszerű
használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a
webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani,
ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott
cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke – mivel
az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra – arányosan korlátozza Felhasználó
önrendelkezési jogát.
A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében
az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó
hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató
ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a
marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.
6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a
webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által
alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely
esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-
szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére
vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.
A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:
– felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
– Felhasználó e-mail címe
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely
felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló
adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett
Felhasználó számára, valamint a Felhasználó személyéhez közvetlenül nem kapcsolható
adatok gyűjtése a webhely használatáról.
Ezen belül:
– Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –
böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik
gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes
meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok közvetlenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a
böngészéshez használt eszközhöz):
– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési
gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése
azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa
Adatkezelő.
– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő
szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak
érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb
érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő
tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google
Ireland Ltd.) eszközeit használja.
A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland
Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára
célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. az
adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az
adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört,
majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e
pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér
hozzá.
Szolgáltató a Google itt írt szolgáltatását felhasználja annak érdekében, hogy a
Felhasználó böngészéshez használt eszközére a Szolgáltató webhelyének meglátogatását
követően saját szolgáltatására vonatkozó reklámokat juttasson el.
A felhasználókra a Google Adatvédelmi irányelvei is vonatkoznak.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja,
így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.
A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely
látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok
köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Facebook Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban
említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Szolgáltató a Facebook itt írt szolgáltatását felhasználja annak érdekében, hogy a
Felhasználó böngészéshez használt eszközére a Szolgáltató webhelyének meglátogatását
követően saját szolgáltatására vonatkozó reklámokat juttasson el.
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek
rögzítésre:
– felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó
döntése szerint)
– Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).
6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig
kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési
munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,
annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai
rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai
adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az „Adatfeldolgozó igénybevétele” című
fejezetben írtakat).
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához
szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok
kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik
személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az
„Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt
a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó
gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok
méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.
Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik
segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen
sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is
hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások
feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek
eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó
böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor
gondoskodhat böngészője beállításaiban.
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges
adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem
kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén
tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató
szerverén tárolódnak el.
6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a
Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről
Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró
figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról”
feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook
https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a
Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.
7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető
üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak
önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az
e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az
üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az email üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– telefonszám.
A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez
adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok
megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor
a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.
7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként
megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással
kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),
– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)
használatával),
– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2
munkanapon belül teljesít,
– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon
történő megválaszolása.
7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama
az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő
az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor,
abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően
törli Adatkezelő az adatokat.
7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik.
Továbbá az a Felhasználó, aki írásban, papíron nyilatkozik a hírlevél küldéséhez való
hozzájárulásról.
8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a
papíron írásba foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és
aláírásával adja meg.
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi
közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás
igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele
önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.
Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve
hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.
Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja
feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím.
8.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail
útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról
szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak
küldését jelenti.
8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat
Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az
adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.
8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket
papíron adott át Adatkezelőnek a Felhasználó, a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével is.
9. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a
„Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési
nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.
A regisztrációs fiók bármikor törölhető, illetve annak létrehozása nem feltétele a
webhelyről történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.
9.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– jelszó.
9.4. Az adatkezelés célja: A Felhasználó részére egyedi hozzáférést biztosító profil
létrehozása, melyben Felhasználó döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges
adatok előre eltárolhatók. Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott
megrendelések visszakeresését Felhasználó számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az
adatkezelő.
9.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés
időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés
megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó
regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti
regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül
végrehajt.
9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán.
10. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik
fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a
megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján
létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.
10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott
megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám
– e-mail cím
– szállítási cím
– számlázási cím
– megrendelés száma,
– megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése
– megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja
– esetleges egyéb költségek összege
– átvétel/kézbesítés módja
– fizetési mód
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés
teljesítéséhez szükséges információk
– megrendelés időpontja
– fizetés időpontja.
10.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez
kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott
személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé
tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól
– termék megrendelése
– megrendelt termék átvételének egyeztetése
– szállítás megszervezése
– szállítás végrehajtása
– értesítés a kiszállításról
– számlázás
– Felhasználó jogainak érvényesítése.
10.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során
az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez
szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő
továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított
adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.
A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla
kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti
adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől – a
megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől – számított 5
évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli
törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a
számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.
10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló
törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli
bizonylatokon.
11. Adatkezelések nyilvántartása – a webhely online felületének használata során
megvalósuló adatkezelésekről
11.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók –
6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó listák, illetve a
böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit
nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve.
Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat
Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem
vezet.)
11.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség
használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista,
mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az
információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre
kerülnek a listáról.
11.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó
ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt –
adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.
11.4. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 9. pontban felsorolt – regisztrációs
adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi
törléséig, illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.
11.5. Megrendelők listája: a megrendelést leadó felhasználók – 10. pontban felsorolt –
adatait tartalmazó lista. Az adatok a Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig
szerepelnek ezen a listán, a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési
kötelezettség teljesítésének eseteit kivéve.
11.6. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
11.7. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás.
Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló
adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
11.8. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön
listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai
rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír
alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
12. Adatkezelés időtartama
12.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az
adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az
érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy
Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó tiltakozásáig
vagy a kérésére történő törlésig kezeli.
12.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem
teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó
esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az
adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat
illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és
feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül
elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat
a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint
az trendifurdoszoba@gmail.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb
vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával
összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az
írásbeli nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik,
ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül
hagyását.
13. Adatok tárolásának módja
13.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő
adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés
céljából kezelt adatokat a papír alapú feliratkozás esetén a nyilatkozatok lefűzésével is.

14. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
14.1. Informatikai alapműködéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
14.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
14.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: UNAS Online Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Telephely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Postacím: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Telefon: +36 99 884 000
E-mail: unas@unas.hu
Webhely: https://unas.hu/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: UNAS Online Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Telephely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Postacím: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.
Telefon: +36 99 884 000
E-mail: unas@unas.hu
Webhely: https://unas.hu/
gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a
továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.1.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása
mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató
megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – fenti
fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott
hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.
14.1.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
14.1.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és
az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben
megnyilvánuló adatkezelés útján.
14.1.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett
adatkezelési időtartamokkal.
14.1.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
14.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
14.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.

14.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot
érinti.
14.2.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos
működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
14.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél
küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.
14.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben
vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
14.3. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás
14.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
14.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
GOOGLE Ireland Ltd.
Cégjegyzékszám: 11603307
Adószám: IE 6388047V
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telephely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telefon: +353 1 436 1000
E-mail: nem elérhető
Webhely: https://www.google.ie/
gazdasági társaságot, mint a weboldal látogatáselemzéséhez eszközöket biztosító
szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.3.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
Facebook Ireland Ltd.
Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE 9692928F
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Telefon: +0016505434800
E-mail: https://facebook.com/help/contact/540977946302970
Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation
gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
14.3.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes
tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési
tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – 6.
fejezetben meghatározott módon – megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás
mellett önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.
14.3.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.
14.3.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és
az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben és a
látogatási szokások elemzésében megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 6.
fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok
eljuttatása Felhasználó böngészéshez használt eszközére.
14.3.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt
adatkezelési időtartamokkal.
14.3.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai
műveleteket jelenti.
14.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
15.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.
A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért
az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel
(a 18. fejezet szerint).
15.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
15.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,
melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
15.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt
személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen;
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
15.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes
adatot törli, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében
történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok
gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,
továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.
Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
15.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
16. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
16.1. A pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja
Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
16.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a
tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett
Felhasználó azt másként kéri.
16.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 20. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál,
és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
16.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő
módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó
azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak
teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben
az trendifurdoszoba@gmail.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és
ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem
jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az
elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
17. Adatvédelem, adatbiztonság
17.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik
az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási
szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
17.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt
használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül
a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített,
adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat,
melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének
folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri
felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő felelősségteljes kezelése.
17.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
17.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél
elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó
jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
18. Jogérvényesítés
18.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2020.09.07

 Trendi Fürdőszoba 2020 Kft.